Psykomotorisk fysioterapeut

ANE BORREBÆK

Ane har de de siste tretten år jobbet på psykiatrisk døgnpost ved Diakonhjemmet sykehus, som psykomotorisk fysioterapeut fra 2008. Hun har bred erfaring med tverrfaglig samarbeid og behandling individuelt og i grupper.

Ane vil legge opp behandling utfra dine ønsker, behov og livssituasjon. Hun gjør vurderinger av sammensatte problemer, og er vant med å avgrense problemstillinger, slik at også kortere behandlingsforløp kan gi helsemessige store gevinster. Ane er opptatt av å få frem dine ressurser, og styrke de i behandlingen. Hun er opptatt av at du som aktiv deltager får støtte, kunnskap, nye erfaringer og verktøy som hjelper deg å ivareta deg selv bedre, og derved får det bedre i hverdagen. 

Behandlingen er aktuell for:
→ barn, ungdom og voksne,
→ deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett,
→ deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander,
→ deg med plager relatert til pust,
→ deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer,
→ deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse,
→ deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende.

Lær mer om psykomotorisk fysioterapi → her!

UTDANNING
 • Bachelor i Fysioterapi fra Trondheim ´02.
 • Tverrfaglig psykisk helsearbeid, 30 st.poeng fra Høgskolen i Oslo ´06
 • Psykomotorisk Fysioterapi, 60 st.poeng fra Høgskolen i  Oslo ´08
 • Musikk og helse, 60 st.poeng fra Norges Musikkhøgskole ´19
ERFARING & KURS

Ane har videreutdanninger og kurs innen:

 • Læringsorientert fysioterapi.
 • Musikkterapi.
 • Kommunikasjon.
 • Veiledning.
 • Traumebehandling.
 • Spiseforstyrrelser.
 • Kognitiv terapi. 

   

  Mer om behandlingen
  En psykomotorisk fysioterapeut ser lokale problemer i sammenheng med kroppen som helhet. Man er opptatt av hvordan endringer ett sted i kroppen skaper ringvirkninger i andre kroppsdeler og funksjoner. Kroppen betraktes som bærer av liv og historie, og det tas utgangspunkt i at kropp og følelser står i et gjensidighetsforhold til hverandre. I behandlingen spiller man derfor bevisst på at kroppen både uttrykker og regulerer følelser. Behandlingen baserer seg på et samarbeid mellom terapeut og pasient.


  Lær mer om psykomotorisk fysioterapi → her!

  Hva er læringsorientert fysioterapi?
  https://www.balansekoden.no