Psykomotorisk fysioterapi

En psykomotorisk fysioterapeut ser lokale problemer i sammenheng med kroppen som helhet. Man er opptatt av hvordan endringer ett sted i kroppen skaper ringvirkninger i andre kroppsdeler og funksjoner. Kroppen betraktes som bærer av liv og historie, og det tas utgangspunkt i at kropp og følelser står i et gjensidighetsforhold til hverandre. I behandlingen spiller man derfor bevisst på at kroppen både uttrykker og regulerer følelser.

Behandlingen baserer seg på et samarbeid mellom terapeut og pasient.

Psykomotorisk fysioterapi passer for eksempel for deg som sliter med:

  • Smertetilstander
  • Stresstilstander
  • Slitenhet og utmattelsesplager
  • Søvnproblemer